Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Behandelovereenkomst
Artikel 3 – Verstrekken van informatie
Artikel 4 – Betalingen
Artikel 5 – Annuleren
Artikel 6 – Persoonsgegevens en privacy
Artikel 7 – Verzamelen van gegevens
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Klachtregeling

Artikel 1 – Algemeen
1. De website van TCM Clinic Schwab en de teksten die op de website worden weergegeven, zijn met grote zorg samengesteld. De teksten zijn  van informatieve aard en kunnen elk moment aangepast worden om de informatie up to date te houden. Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend.
2. Bij het maken van een afspraak wordt ingestemd met de algemene voorwaarden zoals vermeld in deze voorwaarden en op de website www.tcm-schwab.nl.

Artikel 2 – Behandelovereenkomst
1. Een behandelovereenkomst komt tot stand zodra de cliënt de hulp van een zorgverlener inroept. Op deze behandelovereenkomst is de WGBO van toepassing. WGBO staat voor “Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst” en in deze wet worden de positie en rechten van de cliënt en de relatie tussen cliënt en zorgverlener geregeld.
2. De cliënt heeft het recht om de behandelovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Indien de cliënt tegen advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
3. Voor iedere behandeling is toestemming van de cliënt nodig. De cliënt mag een behandeling altijd weigeren. Bij ingrijpende behandelingen wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd en wordt dit ook in het medisch dossier vermeld. In de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt stilzwijgend toestemming geeft.

Artikel 3 – Verstrekken van informatie
1. De behandelaar zal bij de intake de cliënt informeren over het verloop van de anamnese, de behandeling en de handelingen die verricht kunnen worden. Indien de cliënt bezwaar heeft tegen deze handelingen dient hij of zij hier direct een melding van te maken.
2. Tijdens de intake zal de cliënt geïnformeerd worden over de plicht van de behandelaar tot het opstellen van een dossier. Ook zal er informatie gegeven worden over andere doeleinden waarvoor de gegevens van de cliënt gebruikt worden.
3. Voor het opstellen van een diagnose en behandelplan is het noodzakelijk dat de cliënt alle informatie verstrekt die van belang is of kan zijn voor een goede behandeling. Deze informatie dient gevraagd en ongevraagd gegeven te worden. Ook gedurende een behandeltraject is het belangrijk dat wijzigingen in behandelingen en therapieën elders en/of het gebruik van medicatie doorgegeven worden.
4. Voor vrouwelijke cliënten is het noodzakelijk voorafgaand aan een behandeling aan te geven of zij zwanger is of denkt te zijn. De behandeling dient in dat geval naar haar situatie aangepast te worden.

Artikel 4 – Betalingen
1. De betaling dient direct na de behandeling te gebeuren, met gepast contact geld of per pin. De factuur zal in pdf-formaat via de e-mail naar de cliënt toegestuurd worden. Op aanvraag kan deze geprint meegegeven worden.
2. In overleg kan de betaling na de behandeling, binnen een termijn van 7 dagen, per bank overgemaakt worden.
3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, heeft de behandelaar het recht om een volgende behandeling te staken dan wel op te schorten.

Artikel 5 – Annuleren
1. Een afspraak dient 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Is dit niet het geval dan is de behandelaar gerechtigd om kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Persoonsgegevens en privacy
1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaar een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
2. In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
3. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar.
4. De behandelaar is de enige persoon die toegang heeft tot de dossiers. De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zal ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
5. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
6. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
7. Het e-mailadres van de cliënt kan gebruikt worden om facturen, afspraakbevestigingen en algemene informatie toe te sturen.
8. Als de behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
9. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats;
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum;
• De datum van de behandeling;
• Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24104 Acupunctuur’.

Artikel 7 – Verzamelen van gegevens
1. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om een beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen en paginaweergaves van de website www.tcm-schwab.nl.
• Om deze informatie te verkrijgen worden Google Analytics cookies (analytische cookies) gebruikt.
• Er is met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten.
• De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te voeren op het individu.
• De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. TCM Clinic Schwab en de behandelaar zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.
2. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 9 – Klachtregeling
1. Als u een klacht heeft zal de behandelaar zich inspannen om samen tot een gepaste oplossing te komen. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is de zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om een conflict op te lossen. Hiervoor staat een wettelijk termijn van maximaal 6 weken.
2. Heeft u een klacht waar u gezamenlijk met de behandelaar niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van NVTCG Zhong. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de beroepsvereniging: www.zhong.nl. U kunt ook terecht bij de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB): www.kab-klachten.nl.

Mei 2018